Kvalitetssikring

Testing
Før utstyr sendes ut til ny kunde, testes det av en fagkyndig hos UCO. På maskiner og utstyr som blir godkjent blir det festet en signert kontrollapp som gir grønt lys og sier ”Klar for utleie”.

UCO-veiledning
Som leietager av maskiner og utstyr vil du finne UCO-veiledningen på det meste vi leverer. Den inneholder nødvendige opplysninger for å sikre korrekt og sikker betjening, drift og vedlikehold av utstyret.

Dokumentasjon
Med maskiner og utstyr leveres også instruksjonsmateriell fra produsenten. Dette er mer omfattende og går i dybden. Her finnes alle tekniske spesifikasjoner, diagrammer osv.

Support
Kunder hos UCO har tilgang på den fagkompetansen vi besitter. I enkelte tilfeller kan kanskje en telefon til UCO være det som skal til å for løse et problem. 

Sakkyndig kontroll
Kunder som leier kontrollpliktig utstyr vil se at det er merket med et rundt oblat. Det betyr at utstyret er godkjent for bruk ihht. “Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område”. UCO følger opp kunder som leier kontrollpliktig utstyr med regelmessige oversikter over tidsfrister for kommende kontroller.

Sertifiseringer
UCO er miljøsertifisert ifølge NS-EN ISO 14001 og som sakkyndig virksomhet innen følgende områder:
Vinsjer/Spill/Taljer (G7), Løfteredskaper (R), Løfte- og stablevogner for gods (T), Masseforflytnings-maskiner (M), Personløftere (P), Byggeplassheiser (BH) og Klatrestillas for høyde over 3 m (K).

Se våre sertifiseringer