Priser og vilkår
Priser og vilkår

Jordboreutstyr

Jordbor benyttes til hulltaking f.eks. før nedsetting av pillarer i et dekke, gjerdestolper o.l. Manuelle jordbor brukes for mindre oppgaver, gjerne i helt løse masser – til få hull. Motoriserte jordbor benyttes helst av to operatører til taking av et større antall hull.
811282 Jordbormaskin bensin